Polityka prywatności

RODO - Polityka prywatności

I.

Podstawowe przepisy

 1. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej „ RODO ”), jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną Ivana Neugebauerová, NIP 07995733 z siedzibą na Na Piketě 547 / III, Jindřichův Hradec ZIP 37701, Republika Czeska ( zwany dalej „ Administratorem ”).  
   
 2. Dane kontaktowe administratora to
   

Imię: Ivana Neugebauerová

email: info@garlio.pl

Telefon: +420 725 721 479
 

 1. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, informacje o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej konkretnych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

III.

Przyczyna prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest
 • wykonanie umowy między tobą a administratorem zgodnie z art. (b) RODO; 
 • prawnie uzasadniony interes administratora w świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów ) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a); (f) RODO;
 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów ) zgodnie z art. a) RODO w związku z sekcją 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.  
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 • przetwarzanie zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia dane osobowe są wymagane do skutecznego przetwarzania zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub
 • wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.
 1. Przez administratora robi się automatyczne indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu Art. 22 PKBR. Z takich przetwarzania dostarczyły jego / jej wyrazić zgodę.     

 

IV.

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a Administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
 • przez okres do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez okres maksymalnie 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane za zgodą.
 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są:
 • uczestniczy w dostawie towarów / usług / realizacji płatności (rachunków) na podstawie umowy świadczenia usług obsługiwać e- sklep ( Shoptet i Reyna Ltd.) i innych usług w związku z funkcjonowaniem e- sklepu , świadczących usługi marketingowe.  
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych . 

 

VI.

Twoje prawa

 1. Zgodnie z warunkami określonymi w RODO masz 
 • prawo dostępu do jego danych osobowych zgodnie z art.15 RODO,
 • prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO; oraz
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora określonego w art. III niniejszego dokumentu. 
 1. Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do prywatności zostało naruszone.

 

VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. 
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia danych i osobistych magazynów danych zarówno online ( Eset , GoogleDrive , Dropbox ), jak i w formie papierowej (zamknięty pokój).  
 3. Administrator oświadcza, że tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych. 

 

VIII

Przepisy końcowe

 1. Przesyłając formularz zamówienia z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz warunki prywatności.
 2. Przy tych warunkach, zgadzasz tyka zgody za pośrednictwem formularza online. Sprawdzając swoją zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami prywatności i akceptujesz je w całości. 
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej i jednocześnie wyśle ​​Ci nową wersję Polityki prywatności na Twój adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

Warunki te obowiązują od 25.10.2019.